Публічна оферта

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА ПРО УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ПРО ПРОДАЖ ТОВАРІВ

Фізична особа-підприємець Бурлака Вікторія Петрівна, зареєстрований і діє відповідно до законодавства України, керуючись ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб, укласти цей Договір про продаж товарів (далі – «Договір») на нижчевикладених умовах:

ТЕРМІНИ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Публічна оферта – пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), адресований необмеженому колу фізичних осіб відповідно до законодавства України, укласти цей Договір на певних умовах.

Cайт Виконавця – веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою: http://mycontemporary.art/, яка є офіційним джерелом інформування користувачів про Виконавця та товари і послуги, які їм надаються.

Акцепт – повне, безумовне і беззастережне прийняття Користувачем умов Публічної оферти даного Договору.

Користувач – фізична особа, яка досягла 18-ти річного віку і вчинила Акцепт Публічної оферти Виконавця, викладеної в цьому Договорі, і сплатила вартість Товарів і Послуг.

Виконавець – Фізична особа-підприємець Бурлака Вікторія Петрівна, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2737718023, діюча на підставі свідоцтва про державну реєстрацію № 20680000000028081 від 24.11.2014р., Виданого Голосіївською районною в м.Києві державною адміністрацією, проживає за адресою м.Київ, вул . В. Касіяна, 10, кв. 55.

Сторони – Виконавець та Користувач.

Товари – твори мистецтва (картини, графічні твори, фотографії, скульптура, об’єкти, цифрове мистецтво та ін.), Що надаються Виконавцем в порядку і на умовах, визначених цим Договором.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

Виконавець бере на себе зобов’язання продати Товари, а Користувач зобов’язується прийняти та здійснити оплату Товарів.

УМОВИ ПРОДАЖУ І НАДАННЯ ПОСЛУГ.

Товари та їх вартість відображені на сайті у відповідних розділах.

Доставка товару здійснюється на підставі заповненої форми замовлення, розділ «Доставка».

Акцептом даного Договору визнається повна передоплата Клієнтом вартості відповідного Товару означає повне і беззастережне прийняття Користувачем умов цього Договору і прирівнюється до власноручного підпису Користувача під Договором.

З моменту зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця, справжня оферта вважається акцептована, а договір укладеним.

ПОРЯДОК АКЦЕПТУ:

Користувач вибирає Товар на сайті Виконавця і знайомиться з умовами оплати.

Після вибору необхідного Товару Користувач переходить в «кошик» і заповнює форму заявки, після відправки якої перенаправляється на сторінку онлайн-оплати. Також Користувач має можливість виконати оплату пізніше, перейшовши за посиланням на сторінку оплати даного замовлення, яка направляється Користувачеві на зазначений ним адресу електронної пошти.

З моменту акцепту цієї Оферти одностороння відмова Користувача від Договору неприпустимий.

Права і обов’язки Виконавця:

Виконавець має право:

Отримувати від Користувача інформацію, необхідну для надання послуг за цим Договором;

Отримати за надані товари оплату в розмірах і строки, передбачені цим Договором.

Виконавець зобов’язується:

Надавати Користувачу товари і послуги в обсязі відповідно до цього Договору.

Права та обов’язки Користувача.

Користувач має право:

Отримати Товари та Послуги належної якості.

Користувач зобов’язується:

Своєчасно оплатити наданий товар або Послугу, встановлені цим Договором.

Виконувати вимоги законодавства України та вимоги Договору.

Вартість послуг і порядок оплати.

Загальна вартість Товарів відображена на сайті http://mycontemporary.art/, в кошику при підтвердженні замовлення.

Вартість передбачених цим Договором Товарів і Послуг оплачується Користувачем за допомогою оплати на сайті.

Повернення грошових коштів, помилково сплачених Користувачем, здійснюється протягом 2 (двох) тижнів з моменту оплати. Для повернення грошових коштів Користувач зобов’язаний надати інформацію, необхідну для цього: ІПН, реквізити розрахункового рахунку в банку (у разі якщо Банк користувачі не Приватбанк) або номер картки Приватбанку.

Відповідальність сторін.

За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

Форс мажор.

Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов’язань, якщо це невиконання викликане обставинами, що не залежать від волі Сторін, а саме: військовими діями, стихійним лихом, техногенними та іншими аваріями, страйками, локаутами, актами органів влади або управління і т.д., що унеможливлює виконання умов цього Договору (далі Форс-мажор).

Форс-мажор застосовується, і Сторона, для якої він настав звільняється від відповідальності за порушення умов цього Договору, при наявності письмового підтвердження (висновок, довідка) Торгово-промислової палати України про настання форс-мажору.

Сторона, для якої настав Форс-мажор, зобов’язується негайно повідомити іншу Сторону і надати підтверджуючі Форс-мажор документи.

З моменту отримання такого повідомлення іншою стороною виконання умов даного Договору припиняються на весь період дії Форс-мажору.

У разі дії Форс-мажорних обставин більше 3 місяців кожна зі сторін має право ініціювати припинення Договору.

Припинення Договору.

Дія цього Договору припиняється:

По згоді сторін;

Якщо виконання Стороною Договору своїх зобов’язань неможливо в зв’язку з прийняттям нормативно-правових актів, які змінили умови, встановлені цим Договором, і будь-яка із Сторін не погоджується про внесення змін до Договору.

У випадках порушення Користувачем умов цього Договору.

В інших випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

Обробка персональних даних.

Користувач підтверджує, що добровільно і безоплатно надає згоду на обробку своїх персональних даних (включаючи прізвище, ім’я та по батькові, зареєстроване місце проживання та / або фактичне місце проживання, номери телефонів і адреси електронної пошти, і т.д.) в базі персональних даних Виконавця “Клієнти”, в тому числі на збір, реєстрацію, включення в базу даних, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, оновлення, використання, поширення (розповсюдження, передачу), знеособлення, знищення персональних даних у базі даних на території України з метою виконання зобов’язань за цим договором і з метою забезпечення реалізації податкових відносин, господарських відносин, цивільно-правових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку. Користувач дає згоду на передачу своїх персональних даних третім особам в мінімально необхідних обсягах і тільки з метою виконання зобов’язань за цим Договором, які відповідають об’єктивних причин збору відповідних даних.

Користувач підтверджує, що йому було повідомлено про його права, визначених Законом України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI, із змінами та доповненнями, мета обробки і збору персональних даних.

Термін дії оферти.

Справжня Публічна оферта вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті Виконавця і діє до моменту її відкликання Виконавцем.

Виконавець має право в будь-який час внести зміни в умови Пропоновані можливості і / або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін в Оферту, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Пропоновані можливості на Сайті Виконавця, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений безпосередньо в тексті зміненої Пропоновані можливості.

Заключні положення.

Сторони встановили, що будь-які спори і претензії будуть вирішуватися сторонами шляхом переговорів.

Сторони усвідомлюють, що Послуги надаються Виконавцем, який зареєстрований і діє за законодавством України, місце проживання якого також зареєстровано в Україні.

Місцем скоєння даної угоди і місцем надання Послуг Сторони домовилися вважати місце проживання Виконавця.

Акцептуємо дану Оферту Користувач погоджується, що всі суперечки, пов’язані з даним Договором, будуть розглядатися відповідно до законодавства України без урахування норм колізійного права. Користувач також погоджується, що всі такі суперечки знаходяться у виключній компетенції судів України.

Заголовки, що використовуються в статтях і пунктах цієї Оферти, використовуються тільки для посилань і зручності користування текстом. Дані заголовки не можуть розглядатися як визначальні, що обмежують або змінюють, або впливають на значення і зміст умов цієї Оферти чи її будь-якої частини.

У всіх випадках, які не передбачені цією офертою, Сторони керуються чинним законодавством України.